Wëllefcher

 

Mat Kanner aus dem Wëllefchersalter d´Liewen entdecken heescht Entdeckungsfreed, Kreativitéit a Fantasie an de Kanner waakreg maachen an entwéckelen. Effektiv, Kanner am Alter vun 8 bis 11 Joer sinn immens virwëtzeg, wëlle gäre bäiléieren, entdecken, fuerschen... , och wann hautdësdaags verschidde gesellschaftlech Phenomener an Tendenze probéieren, dëse Bedierfnesser vum Kand entgéint ze wierken andeems se d´Erliefnëssfähegkeet versichen ze ënnerdrécken.


D'Versammlungen sin: Samschdes vun 14 bis 16 Auer ausser an den Schoulvakanzen.
Artikelen

 

Aktivitéiten
Déi Responsabel Cheffen sin:

Lynn EISCHEN
Ernennung als Akela

akela@aischener-scouten.eu
Dominique KRANTZ
Ernennung als Assistent Akela, (Wellef),
Ernennung Truppechef (Carapio),
Gilwell-Formatioun 3. Ziklus,
Stagiaire Gruppechef adjoint
Mike FREYMANN
Stagiaire Assistent Akela
Cindy GONCALVES
Ernennung als Assistent Akela